Scutiri de impozite pentru micii investitori

0
123

Persoanele care investesc între 3.000 şi 200.000 de euro în microîntreprinderi şi întreprinderi mici vor beneficia de scutiri de impozit pe dividende şi pe câştigurile realizate din vânzarea, în anumite condiţii, a părţilor sociale. Potrivit legii 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels, care va intra în vigoare în data de 17 iulie, persoanele care investesc în firme mici vor primi facilităţi fiscale.

Pentru a beneficia de scutiri, orice persoană fizică poate deveni business angel dacă devine asociat prin aportul său în numerar la capitalul social al firmei, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa; investeşte o sumă cuprinsă între 3.000 de euro şi 200.000 de euro; dobândeşte părţile sociale prin majorare de capital social; nu are fapte înscrise în cazierul fiscal; nu poate deţine ca urmare a investiŢiei, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societăţii; nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni economice.

În condiţiile în care mai multe persoane fizice devin investitori individuali – business angels, scutirile pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societăţii în cauză, proporţional cu procentul părţilor sociale deţinute. Facilităţile se vor acorda dacă firmele sunt constituite ca SRL-uri, dacă sunt întreprinderi autonome, nu se află în incapacitate de plată, stare de insolvenţă ori în faliment şi nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau a lichidării societăţii.

Legea nu prevede facilităţi pentru societăţi înfiinţate în domeniile: bancar, asigurări şi reasigurări, piaţă de capital, intermedieri financiare, orice alte activităţi în domeniul financiar, tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară, jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de oţel, producţie sau comercializare de carbune, construcţii de nave maritime şi fluviale, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, consultanţă în orice domeniu.

Persoanele fizice care realizează investiţii în societăţi, în condiţiile menţionate de lege, vor fi scutite de impozitul pe dividende pentru 3 ani din momentul dobândirii părţilor sociale şi de impozitul pentru câştigul realizat din vânzarea părţilor sociale, dacă transferul are loc după cel puţin 3 ani de la dobândire. Valoarea totală, cumulată a sumelor pentru care se aplică scutirile de impozit nu poate depăşi valoarea investiţiei efectuate de către toţi investitorii. Scutirile se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: investitorul nu înstrăinează părţile sociale înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobândirii acestora, societatea şi asociaţii nu utilizează prima de emisiune la majorarea capitalului social şi nu o repartizează către asociaţi, pe o durată de 3 ani de la data înregistrării investitorului individual-business angel la registrul comerţului, societatea nu are datorii către bugetul general consolidat la data cesionării părţilor sociale de către investitor, dacă actul constitutiv al societăţii conţine următoarele clauze: participarea la profit şi pierderi a asociaţilor va deveni proporţională cu procentul părţilor sociale deţinute de fiecare asociat şi deciziile privind planul de afaceri şi renunţarea la împărţirea profitului, aferente investiţiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociaţilor.